برای بهتر ین بودن تلاش می کنیم...

تماس با ثرمه ایرانیان

برای تماس با کارشناسان ثرمه ایرانیان می توانید با شماره ذیل تماس گرفته و با متقاضی مورد نظر از لیست زیر تماس برقرار کنید.

شماره های داخلی واحدها
فروش داخلی 205
فروشگاه مرکزی 021-66790666 داخلی 400
منابع انسانی داخلی 501
مدیریت داخلی 100
مالی و حسابداری داخلی 302
بازرگانی داخلی 402
انبار 021-66790666 داخلی 105
ارسال فکس داخلی 100
آدرس شرکت ثرمه ایرانیان