برای بهتر ین بودن تلاش می کنیم...

آخرین مقالات
صنعت مبلمان در آسیا
18

فروردین / 1400

صنعت مبلمان در آسیا

صنعت مبلمان در آسیا

مبلمان هم از کرونا آسیب دید
18

فروردین / 1400

مبلمان هم از کرونا آسیب دید

کرونا صنعت مبلمان

مبلمان هم از کرونا آسیب دید
18

فروردین / 1400

مبلمان هم از کرونا آسیب دید

کرونا صنعت مبلمان

صنعت مبلمان در انتظار حمایت
28

آبان / 1399

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

صنعت مبلمان در انتظار حمایت
28

آبان / 1399

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

بررسی شاخصهای مؤثر در طراحی مبلمان با هدف توسعه صادرات

28

آبان / 1399

صنایع مبلمان قدیمی ترین بخش صنایع چوب جهان شمرده می شود. اکنون صنعت تولید مبلمان در جهان در حال رشد است. هر کشوری که بتواند تولیدات مبلمان خود را با این بازار بین المللی پیوند بزند تحول بزرگی در بخش صنعت چوب خود به وجود خواهد آورد. بنابراین برای گسترش صادرات محصولات متنوع صنایع مبلمان چوبی و دستیابی به بازارهای منطقه ای، بررسی شاخصهای مؤثر بر صادرات این محصول از روند طراحی، تولید و فروش از اهداف این پژوهش است. نتایج نشان می دهد که علاوه بر شاخصهای دانش و مدیریت و حمایتهای دولت از تولیدکنندگان داخلی، عواملی همچون نوآوری، طراحی مبلمان، ارزش های زیباشناختی نیز در اولویت اهمیت قرار دارند. در پژوهش حاضر با کمک روش های تحقیقی کیفی در مطالعات المانهای اصلی طراحی مبلمان، نوآوری در طراحی، صادرات این صنعت، مصاحبه های عمقی و استفاده از نظرات متخصصین و صاحبنظران آگاه در دانشگاه و صنعت پرداخته شده است. در پایان به معرفی نقش طراحی پایدار مبلمان و ادراک از طراحی بومی، در عرصه ی بازاریابیو صادرات محصولات چوبی و همچنین یاری رساندن به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یافته است.

نظرات
5/5 1 0 0